Kontaktai

Adresas:  20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-517
Tel.: (8 5) 271 4669
El. pravls@mruni.eu 
pravls@mail.tele2.lt